Cookie Consent by Free Privacy Policy website

GDPR - kamerový systém

Informačná povinnosť podľa ustanovenia čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

 Obchodné meno:      KDMM s. r. o. 
 Sídlo:                        Lenardova 6, 851 01 Bratislava
 
 IČO:                          313 838 82

 Registrácia:              Okresný súd Bratislava I. Odd.: Sro., vložka č. 7932/B
 Kontaktné údaje:      info@kdmm.sk, +421 31569 2201 
 

2. Zodpovedná osoba:    Drahomíra Szabová, szabova@kdmm.sk 

3. Účel spracúvania osobných údajov: Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany majetku Prevádzkovateľa a ochrany zdravia a majetku Dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – ochrana majetku a zdravia (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

5. Kategória príjemcov: Policajný zbor SR a prokuratúra SR. 

6. Prenos údajov do tretích krajín: Prenos údajov sa neuskutočňuje. 

7. Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. 

8. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR. 

9. Poučenie o právach dotknutej osoby podľa § 13 –23 Nariadenia GDRP v nadväznosti § 19 –28 Zákona:

 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa:

a.         požadovať prístup k jej osobným údajom;
b.         požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej
            osobných údajov;

c.         namietať spracúvanie osobných údajov;
d.         na prenosnosť svojich osobných údajov;
e.         právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu
            osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.