Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pokyny na montáž a údržbu gumených kompenzátorov Willbrandt typ 40, 42, 47, 58, 59, 64

Identifikácia

 • Označenie kompenzátorov na dodacom liste musí súhlasiť s označením na dodaných kompenzátoroch.
 • Označenie na gumených kompenzátoroch:
  a) na krčku kompenzátora nad logom výrobcu: výrobné číslo / mesiac / rok
  b) logo výrobcu obsahuje typové údaje: typ / materiál / nosný kord / prev. tlak svetlosť / typ formy / stav. dĺžka

Doprava

 • Pri doprave neporušiť obal, dbať na uloženie / manipuláciu podľa označenia na obale „TOP“ (vrch), „SEIL“ (uchytenie). Kompenzátory, ktoré sú dodávané s predpätím, sú fixované transportnými poistkami. Tieto je možné odstrániť až po konečnom zabudovaní kompenzátora! Pozor - relatívne ľahký gumený kompenzátor je opatrený ťažkými oceľovými prírubami - je potrebné zabrániť namáhaniu gumeného mechu kompenzátora.
 • Nesmú sa používať žiadne nástroje, háky, závesné laná, reťaze s ostrými hranami.
 • Pri zdvíhaní treba vždy zdvíhať súčasne obe oceľové príruby kompenzátora.
 • Pri ručnom horizontálnom presune je treba kompenzátor kotúľať po prírubách.

Skladovanie

 • Gumené kompenzátory musia byť uskladnené bez deformovania, namáhania alebo zlomov gumeného mechu. Kompenzátory opatrené oceľovými prírubami musia byť skladované stojato, uložením na príruby (v opačnom prípade môže dôjsť k deformácii gumeného mechu).
 • Skladovací priestor musí byť chladný, suchý, vetraný a bez prachu.
 • Gumené časti je potrebné chrániť pred prievanom, v prípade potreby zakryť. V miestnosti nesmú byť žiadne zdroje ozónu ako napr. elektromotory a fuorescenčné svietidlá.
 • S gumenými kompenzátormi nesmú byť skladované žiadne riedidlá, pohonné látky, chemikálie a pod.

Montáž

 • Premerať vzdialenosť medzi kanálovými prírubami. Súčet montážnych nepresností v potrubí a prevádzkový posuv nesmie prekročiť max. hodnoty daného typu udané výrobcom.
 • Očistiť prítlačnú plochu kanálových prírub - odstrániť antikoróznu ochranu. Príruby musia byť hladké, rovné, bez ostrých výstupkov. Kompenzátor nesmie byť torzne namáhaný, dierovanie kanálových prírub musí lícovať.
 • Pri montáži nepoužívať náradie s ostrými hranami.
 • Kompenzátor nepotrebuje žiadne dodatočné tesnenie, príruba kompenzátora v prírubovej časti je natoľko elastická, že utesní prípadné nerovnosti v kanálovej / prítlačnej prírube.
 • Zabezpečenie smeru posuvu ako i správne osadenie kompenzátora urobiť zafixovaním prírub napr. 2 závitovými tyčami.
 • Osadiť a rukou rovnomerne dotiahnuť všetky prírubové spojovacie skrutky.
 • Na prítlačných prírubách nepoužívať pod skrutky podložky.
 • Ak je to možné hlavy skrutiek orientovať smerom k mechu kompenzátora.
 • Skrutky dotiahnuť momentovým kľúčom v troch intervaloch až na zadanú hodnotu:
  • I/a) skrutky dotiahnuť v krížovom poradí v ca. 3 sledoch na ca. 50% zadanej hodnoty
  • I/b) kompenzátor nechať „usadnúť“ min. 30 minút
  • II/c) skrutky dotiahnuť v krížovom poradí v ca. 3 sledoch na ca. 75% zadanej hodnoty
  • II/d) kompenzátor nechať „usadnúť“ min. 60 minút
  • III/e) skrutky v dvoch sledoch krížom proti sebe dotiahnuť na konečnú zadanú hodnotu.
 • V blízkosti gumeného kompenzátora sa nesmie zvárať! V opačnom prípade treba kompenzátor zakryť napr. azbestom. Teplota nad +60°C ako aj iskry môžu kompenzátor poškodiť.
 • Pred naplnením potrubia preveriť, či všetky pevné body a uloženia sú namontované a funkčné.
 • Kompenzátory po obvode skontrolovať, či nemajú povrchové poškodenia a pozorne vyčistiť štrbinu medzi prítlačnými prírubami a gumeným mechom kompenzátora - cudzie časti, piesok a pod. odstrániť.
 • V prípade tlakovej skúšky (1,3-násobný výpočtový tlak) skrutky dotiahnuť.

Kontrola a údržba

 • Pred uvedením do prevádzky doporučujeme preveriť utiahnutia prírubových spojov.
 • Gumené časti sa nenatierajú farbou.
 • Čistiť len vodou, resp. mydlovou vodou. Chrániť pred znečistením tukmi a olejmi.
 • Týždeň po uvedení do prevádzky skontrolovať utiahnutie skrutiek v prírube. Následne kontrolovať po 1, 4, 12 mesiacoch a následne raz ročne.
 • Kontroluje sa:
  • vonkajšie poškodenie kompenzátora,
  • deformácie na vonkajšom okraji gumených prírub kompenzátora,
  • deformácie na gumenom mechu kompenzátora,
  • predpätie z dôvodu nedovoleného posuvu.