Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Montážne a prevádzkové pokyny hydraulické tlmiče rázov Lisega - výrobná rada 3

Hydraulické tlmiče sú precízne zariadenia bezpečnostne-technického významu. Preto je na mieste primeraná starostlivosť pri zaobchádzaní s nimi. Oboznámenie sa s následovnými bodmi tohto návodu je predpokladom pre ich bezchybnú funkčnosť.

Doprava a skladovanie

Odporúčame výrobky skladovať v uzavretých priestoroch. Hydraulické tlmiče chráňte pred hrubými nečistotami a prípadným poškodením. Doprava musí byť uskutočnená starostlivo. Odporúčame ponechať tlmiče v originálnom balení bezprostredne až do času vlastného namontovania. Eventuálne škody vzniknuté pri preprave alebo škody vzniknuté pri zaobchádzaní na pozícii neodkladne prejednajte s výrobcom, príp. dodávateľom!

Stav dodania

Hydraulické tlmiče sú dodávané ako plne prevádzkyschopné celky vrátane tekutej olejovej náplne. Pripojovacie oko je pri type 30 priskrutkované a zaistené svorkovou skrutkou na jednej strane ku dnu valca (púzdra) a na druhej strane k piestnici. Pri type 31 tvorí cylindrická prípojka a cylindrické púzdro jeden celok.
Hydraulické tlmiče fy LISEGA sú kompletne vyrábané z nehrdzavejúcich materiálov. Preto sú antikorozívne a nevyžadujú žiadnu dodatočnú povrchovú úpravu.
Naskrutkovateľné pripojovacie oká sú galvanicky pozinkované a bielo chrómované, príp. pri type 31 môžu byť tiež chemicky poniklované.
Navarovací strmeň, typ 35, sa zasiela oddelene s prispôsobenou (zapustenou) svorkou. Jeho povrchová úprava pozostáva z nanesenej (nastriekanej) zinkovo-práškovej farby.
Tlmiče, typ 30, sa pred expedíciou balia samostatne so zasunutým piestom. Pre tlmiče, typ 31, sa zhotovuje presne určené (špeciálne) debnenie. Pri určitých montážnych veľkostiach sa môže reálna montážna veľkosť dielensky prednastaviť.

 

Montáž

Hydraulické tlmiče treba pred namontovaním prekontrolovať, či nie sú poškodené. Presvedčíme sa, či pripojovacie oká sú pevne zmontované. Stavebné prípojné konštrukcie a prípojné čapy musia byť definitívne zvarené .
Usporiadanie pripojovacích ôk sa volí vždy tak, aby sa maximálny uhol vychýlenia prejavoval v smere najväčšej prevádzkovo-podmienenej tepelnej rozťažnosti.
Priečne vychýlenie je ohraničené na max. +/- 6° (viď obrázok navarovacieho strmeňa = uhol ). Koncové pripojovacie oká sa musia natočiť (súhlasne) proti sebe, aby sa zamedzilo prípadnej možnosti ich pohybu. Všetky zvary na koncových konštrukciách, alebo v ich blízkosti, by sa mali vykonať pred namontovaním hydraulických tlmičov.

Pre namontovanie tlmičov typ 30 sa požadovaný rozmer (vzdialenosť medzi pripojovacími okami) upraví podľa potreby. Pri samotnej preprave sa prepravovaný piest vytiahne von. Pri montáži sa musí vkladať pomaly, voľne a pri záverečnej fáze opatrne manipulovať, pretože sa tlmič môže zablokovať. Pri menšom výrobku sa tlmič nechá natoľko voľne, aby bolo možné piestom ručne hýbať. Pri väčších jednotkách sa k tomu môže využiť vlastná hmotnosť, pri ktorej sa tlmič zavesí na prípojku piestu. Hydraulické tlmiče sa môžu montovať v každej ľubovolnej polohe. Ak je to možné, vyžarujúce teplotné sálanie je potrebné odvádzať nad ochrannú rúru (len pri type 30) - potom sa môže piest tlmiča pripájať na teplovodnú stavebnú časť.

Montážnu polohu treba tak zvoliť, aby ukazovateľ stavu oleja bol dobre viditeľný z miesta obsluhy. Zadná prípojka sa môže pri type 30 primerane natočiť po uvolnení vnútorných šesťstranných skrutiek.
Spojenie koncových konštrukcií sa musí zhotoviť pevne a tvarovo presne. Skrutkové spojenia, ktoré ležia v silovom toku, sa musia nastaviť s dostatočne vysokým predpätím. Pritom treba prihliadať na to, že môže nastať prenos sily v ťahu a tlaku, pričom sa smie úplne odľahčiť skrutkové spojenie.
Ak by po namontovaní hydraulických tlmičov museli byť vykonané ešte zváracie práce na koncových konštrukciách, treba dbať na to, že hydraulickými tlmičmi nesmie prechádzať zvárací prúd.

Po montáži kompletného systému sa následnou kontrolou na každej pozícii odporúča:

a) Preskúšanie všetkých spojovacích miest na pevnostne a tvarovo kľúčových spojeniach (svorkové skrutky na prípojkách, istenie čapov, skrutkové spojenie na koncovkách).

b) Preskúšanie montážnej polohy vzhľadom k možnostiam pohybu pri očakávanej teplotnej rozťažnosti na tomto bode. Pritom treba dbať na to, že prípojky v prípojných čapoch sa pre priečne posuvy nezvierajú a piesty po teplotnej rozťažnosti sa nemôžu v konečnej (definitívnej) pozícii pohybovať.

Odporúča sa bezpečná vzdialenosť (rezerva) min. 10 mm pre uloženie (namontovanie) piestu. Uloženie sa môže odčítať na dĺžkovej škále. Pred sprevádzkovaním celkového zariadenia a k zabezpečeniu bezchybného fungovania, sa odporúčajú opakované kontroly všetkých hydraulických tlmičov.

Navarovacie strmene typovej rady 35

Postup montáže navarovacích strmeňov typovej rady 35:

1. Vybrať svorníky z navarovacích čapov.
2. Zahriať navarovací čap typu 35 na 100°C.
3. Na zvar použiť bázické elektródy.
4. Zvárať v polohe miesta zvaru, vyvarovať sa zvarovaciemu zakriveniu (zvárací postup: pozri skicu).
5. Ochladzovať navarený strmeň po každom zvare na 100°C.

Najmenšia hrúbka zvaru pre navarovacie strmene typu 35 je závislá od výkyvných uhlov a . Ich konkrétne hodnoty uvádza nasledujúca tabuľka. Pri výpočte treba vychádzať z 0,75 ReT (zaťaženie HS) pri dosahovanom základnom materiáli RSt 37-2, príp. St52-3 od tlmičov typu 35 20 16. Pri zväčšení výkyvného uhlu na 90° sa zmenší prípustné zaťaženie o ca. 15% pri rovnakej hrúbke zvaru (a min. pri = 45°).

 

 

Dynamické objímky

Dynamické objímky LISEGA sú dodávané vrátane všetkého potrebného spojovacieho materiálu, pripravené na montáž. Doporučujeme, tieto stavebné prvky skladovať v uzatvorených priestoroch. V prípade, že to nie je možné, je potrebné chrániť objímky pred dažďom a znečistením.

Zabezpečenie proti pootočeniu

Aby sa zabránilo pootočeniu objímky na potrubí, doporučuje sa opatriť potrubie navarenou zarážkou, ktorá bude fungovať ako poistka proti pootočeniu objímky. Rozmery výrezu v objímke, ktorý je určený pre navarenú zarážku, sú uvedené v tabuľke dynamických objímok.

Typ 36

Pružinové kĺbové podpery sToto prevedenie pozostáva z masívnej hornej časti s integrovaným pripojovacím čapom a z jedného alebo dvoch strmeňov doplnených nosným plechom.
Pri montáži sa najprv demontuje strmeň od hornej časti objímky. Masívna horná časť dynamickej objímky sa svojím výrezom osadí na zarážku, ktorá bola predtým navarená na potrubie. Na guľatinu strmeňa sa navlečie nosný plech a strmeň sa najprv len ľahko zošrubuje s horným dielom.
Osadenie objímky je potrebné ešte raz skontrolovať a prípadne skorigovať. Až potom je treba napevno dotiahnuť a zakontrovať skrutky.

 

Typ 37

Toto prevedenie je určené pre veľké priemery potrubí a veľké zaťaženia. Na hornej časti objímky je z pravidla navarený príslušný navarovací čap typ 35. V prípade, že na želanie zákazníka je tento čap dodávaný zvlášť, je potrebné pri zváraní na stavbe postupovať podľa pokynov uvedených na str. 3. Protikus k hornej časti objímky pozostáva v závislosti od zaťaženia z jedného, resp. dvoch nosných oceľových popruhov, ktoré sú pri dodávke pripojené k hornej časti objímky. Pred montážou objímky je potrebné uvoľnením čapových spojov rozpojiť nosné oceľové popruhy od hornej časti objímky. Horná časť objímky sa svojím výrezom osadí na navarenú zarážku, potom sa zospodu nasadia nosné popruhy a spoja sa čapmi s napínakmi. Čapy treba zaistiť závlačkou. Polohu objímky je treba opätovne skontrolovať a prípadne skorigovať. Až potom treba napevno dotiahnuť skrutkové spoje. Matice skrutkových spojov treba zaistiť ohnutím poistných plieškov. Pri tomto prevedení je potrebné dodržať minimálnu hĺbku zaskrutkovania nosných skrutiek - t.j. skrutka dosiahne minimálne hornú hranu výrezu nosného popruhu.

Kĺbové vzpery typ 39

V súčasných koncepciách uloženia potrubí hrajú kĺbové vzpery zodpovednú úlohu. Optimálne uloženie a vedenie počas celej prevádzky je rozhodujúce pre trvalú bezpečnú prevádzku celého komplexu potrubného systému. Tu môžu kĺbové vzpery
prevziať rad dôležitých funkcií:

- prenos tlakových rázov z dôvodu neplánovaných zaťažení
- vedenie potrubí pri posuvoch z dôvodu plánovaných termických dilatácií
- stabilizovanie labilných potrubných systémov zafixovaním bodov s nulovým projektovaným posuvom
- konštrukcia "pohyblivých" pevných bodov vo vertikálnych rozvodoch

Kĺbové vzpery vytvárajú kĺbovo uložené, pevné spojenia medzi potrubím a nosnou konštrukciou. Malé odsadenie potrubia v rozmedzí vychyľovacieho uhlu kĺbovej vzpery nevytvára žiadne dodatočné napätia.

Posuvy v axiálnom smere ku kĺbovej vzpere sú blokované.
Kĺbová vzpera sa skladá z masívneho základného telesa opatreného na koncoch pripojovacou hlavicou s výkyvným okom. Spojenie s nosnou konštrukciou sa robí pomocou navarovacieho čapu typ 35, spojenie s potrubím pomocou dynamických objímok typ 36, resp. 37.
Základné teleso je vyrobené z trubky, ktorá je na koncoch zúžená zakovaním. Tvar vzpery zodpovedá optimálnemu prenosu síl pri minimali- zovaní jej hmotnosti. Akékoľvek zvary sú vylúčené. Pripojovacie hlavice sú v prevedení s pravo- a ľavotočivým závitom. Kĺbové vzpery tým fungujú na princípe napínacieho zámku, ktorým môžeme meniť dĺžku vzpery v rozmedzí 150, resp. 300 mm.
Zakované plochy pre nasadenie montážneho kľúča umožňujú jednoduchú úpravu dĺžky vzpery na potrebnú stavebnú dĺžku. Na dosiahnutie bezpečného zakontrovania matíc majú pripojovacie hlavice jemný závit.
Kĺbové vzpery sú vyrábané v štandardných dĺžkach. Tým je ich možné dodávať okamžite zo skladu a to v kvalite vyžadovanej podľa TÜV a ASME.

Prevádzkové pokyny

Vzhľadom na požiadavky vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov LISEGA typovej rady 3 odporúčame nasledovnú preventívnu údržbu, pozostávajúcu z:

a) pravidelnej kontroly (ročná vizuálna kontrola)
b) rozšírenej kontroly, najneskôr po 12-ročnej prevádzke (skúška funkčnosti)

Eventuálne potrebná údržba prvkov výrobnej skupiny 3 môže byť takto včas zistená a zrealizovaná.
Vykonanie údržby je na zodpovednosti prevádzkovateľa zariadenia.

Kontrola a prípadné údržbové práce musia byť vykonané zvlášť inštruovaným personálom.
V prípade požiadavky môže kontrolu a údržbu vykonať firma LISEGA, ktorá má na tieto účely špeciálne vyškolený a pre jadrové zariadenia vhodný servisný tým.
V prípade požiadavky dynamických skúšok funkčnosti výrobkov typu 30,31 má firma LISEGA k dispozícii vhodné skúšobné zariadenia. Časť je mobilná a môže byť dopravená na miesto prevádzky.

Pravidelná kontrola

Pravidelná kontrola by mala byť realizovaná min. 1 raz ročne. Prvýkrát po montáži pred uvedením
do prevádzky.
Pravidelná kontrola pozostáva z vizuálnej kontroly všetkých zabudovaných prvkov. Kontrolujú sa
nielen hydraulické tlmiče dynamických rázov, ale aj ostatné pripojovacie a nosné konštrukcie.

Výsledok kontroly za zapíše do protokolu o vykonaní kontroly. Tento by mal obsahovať aspoň nasledovné body:

- zoznam všetkých kontrolovaných pozícií s udaním miesta zabudovania
- projektovaný prevádzkový posun pripojovacích častí (typ 30, 31)
- špeciálne podmienky prevádzky a miesta zabudovania
- realizované opatrenia údržby

Kontroluje sa nasledovné:
- údaje uvedené na typovom štítku výrobku s údajmi uvedenými v protokole
- pevnosť pripojovacích spojení - príp. voľné prvky dotiahnuť
- voľnosť posuvu telesa hydraulického tlmiča a pripojovacích objímok s projektovanými prevádzkovými údajmi
- pozícia posuvného piestu hydraulického tlmiča, vrátane dostatočnej rezervy, s projektovanými prevádzkovými údajmi
- stav ukazovateľa stavu oleja (objavenie sa bronzového piestu v kontrolnom otvore signalizuje nízky stav kvapaliny)
- vonkajší stav prvkov s dôrazom na poškodenie a netesnosť
- stav okolitých prvkov na prejav pôsobenia extrémnych vplyvov, napr. zvýšená teplota a pod.

Zistený stav sa zapíše do protokolu a uvedie sa prípadné doporučované nápravné opatrenie.
Útvar zodpovedný za prevádzku zariadenia bez zdržania dá príkaz zrealizovať opatrenia, resp. ukončí kontrolu až do ďalšieho plánovaného termínu.

Rozšírená kontrola

Popri pravidelnej kontrole je potrebné podľa prevádzkových podmienok, vždy po určitom období vykonať rozšírenú kontrolu.
Pri prevádzke zariadenia za normálnych podmienok a dobrých výsledkov pravidelných kontrol doporučujeme vykonať rozšírenú kontrolu v 12-ročných intervaloch. Pri tejto kontrole sa zväčší rozsah pravidelnej kontroly o kontrolu funkčnosti na určitom počte z dodaných hydraulických tlmičov (min. 2 ks z každého typu). Zároveň sa po demontáži skúšaných prvkov preveruje stav funkčne dôležitých častí hydraulického tlmiča.
O rozsahu skúšok ako i výbere skúšaných typov sa dohodne útvar zodpovedný za prevádzku zariadenia s realizátorom skúšok (firma LISEGA). Pritom je potrebné zohľadniť najrôznejšie namáhania (teplota, žiarenie, sily, prevádzkové vibrácie).
Útvar zodpovedný za prevádzku zariadenia je oprávnený rozhodnúť (objednať) o realizácii nápravných opatrení ako i o rozsahu súvisiacej dokumentácie.

V súvislosti so zaprotokolovanými výsledkami kontroly sa určí termín a rozsah nasledujúcej rozšírenej kontroly.

Po cca. 20-ročnej prevádzke doporučujeme u všetkých hydraulických tlmičov vymeniť hydraulickú kvapalinu a tesnenia. Po odbornom vykonaní tejto výmeny za použití originálnych LISEGA -náhradných dielcov a úspešnej skúške funkčnosti hydraulického tlmiča, môže slúžiť rovnako ako nové výrobky. Prípadná opätovná repasácia o ďalších 20 rokov je možná.