Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Montážne a prevádzkové pokyny konštantných závesov a podpier Lisega - výrobná rada 1

Konštantné závesy a podpery sú mechanicky pôsobiace zariadenia, ktoré spĺňajú dôležitú funkciu pre bezpečnosť potrubných systémov a pripojených zariadení. Dodržanie nasledovných pokynov je predpokladom ich plnej funkčnosti.

Doprava a skladovanie

Doprava musí byť uskutočnená tak, aby sa predišlo poškodeniu zásielky. Obzvlášť treba dbať na to, aby sa nepoškodili nastavovacie skrutky a pripojovacie závity. Pri skladovaní vonku je treba jednotlivé kusy chrániť pred vodou a znečistením.

Spôsob dodania

Konštantné závesy a podpery LISEGA sú zásadne nastavené a blokované na zaťaženie a montážnu pozíciu podľa požiadaviek uvedených v objednávke. Všetky závesy sú dodávané s nanitovanými typovými štítkami ako aj mierkami pre odčítanie posuvu a zaťaženia.

Na typovom štítku sú vyrazené: - typ
- výrobné číslo
- príp. číslo objednávky
- nastavené zaťaženie
- teoretická dĺžka posuvu
- označenie, číslo pozície
- príp. skúšobná značka

Na mierke pre určenie posuvu je teoretická poloha pri teplom stave označená červenou a pri studenom stave bielou nalepenou šípkou. Požadované zaťaženie sa nastavuje pri výstupnej kontrole a je vyrazené na mierke pre určenie zaťaženia značkou "X".

Konštantné závesy typov 11 02 - 11 95 (jednoduché závesy)

Horné pripojenie je urobené na vnútorný závit s limitovanou šrubovacou hĺbkou, dolné pripojenie je pomocou guľovej napínacej matice, ktorá je výklopná vo všetkých smeroch. Pripojovacie závity sú chránené tukom a plastovou zátkou.

Konštantné závesy typov 12 82 - 14 95 (spriahnuté závesy)

Horné pripojenie je štandardne robené ako záves pre jeden spojovací čap. Podľa objednávky môže byť záves urobený aj s kĺbovým spojom. Dolné pripojenie pozostáva z viacerých napínacích matíc s metrickým závitom, ktoré sú spolu spojené podľa objednávky nosníkom alebo závesom.

Konštantné závesy osadené

Konštantné závesy všetkých zaťažovacích veľkostí môžu byť priamo osadené na spodné úložné plochy. Pre tento prípad môžu byť konštantné závesy sériovo dodané s podložkami typ 71, ktoré podľa objednávky môžu byť rovnomerne alebo stranovo posunuté a sú upevnené skrutkami pomocou pripravených spojovacích otvorov. Spodné platne podložiek sú tak urobené, že môžu byť k miestu osadenia privarené alebo priskrutkované.

Konštantné podpery typ 16

Konštantné podpery v princípe konštrukčne zodpovedajú konštantným závesom. Len miesto zaťažovacej trubky na spodnom pripojení sú vyrábané s podpernou rúrou s priskrutkovanou nastavovacou vodiacou trubkou a voľne pripojeným zaťažovacím tanierom. Pre osadenie sú podpery dodávané s privarenými podložkami.

Montáž

Pri montáži je potrebné dodržiavať aj montážne predpisy pre potrubné vedenia. Obzvlášť treba venovať pozornosť želanému umiestneniu závesných tiahel v celom potrubnom systéme. Sú zvyčajne dve možnosti:
1. Závesné tiahla sú namontované šikmo tak, aby umožňovali pohyb zodpovedajúci vertikálnemu posuvu potrubia. Pri prevádzke by mali byť vo zvislej polohe.
2. Závesné tiahla sú kvôli lepšej kontrole namontované kolmo. Je prípustné určité definované šikmé postavenie tiahel počas prevádzky.

Každopádne platí jednotný spôsob umiestnenia tiahiel pre celé zariadenie.

Konštantné závesy typ 11 02 - 11 95 (jednoduchý záves)

Pre montáž konštantných závesov je možné priskrutkovať k jestvujúcim bočným otvorom prepravné oká alebo iné montážne pomôcky. Sem sa tiež priskrutkujú po odblokovaní závesu pre prípadné ďalšie použitie blokovacie plechy (viď bod 4). Pri konštantných závesoch s podložkami typ 71 sú závesy horného pripojenia vybavené takými prepravnými otvormi, aby sa neskôr na ne mohli priskrutkovať blokovacie plechy. Konštantné závesy s nosníkom typu 79 sú na pripevnenie bloko-vacích plechov vybavené skrutkou pod konštrukciou nosníka.
Pri odstránení blokovacích plechov u konštantných závesoch typu 11 82 - 11 95 je potrebné dbať na to, aby bol uvoľnený výlučne len väčší poistný krúžok. Pri pripájaní spodného kotevného tiahla s objímkami pre uchytenie potrubia je nutné dodržať, aby bolo tiahlo zaskrutkované minimálne po kontrolný otvor v napínacej matici. Tiahlo je možné v prípade potreby zaskrutkovať až do hĺbky 300 mm.

Konštantné závesy typ 12 82 - 14 95 (spriahnuté závesy)

Pre montáž konštantného závesu je možné prichytiť montážne pomôcky na otvory na bokoch horného závesu. U osadených konštantných závesoch je horný záves nahradený prepravným okom. Blokovacie plechy sa po odblokovaní priskrutkujú na boky konštantného závesu (viď bod 4), u osadeného závesu v strede prepravného oka. Konštantné závesy typu 14 82 - 14 95 (4 -násobne spriahnuté závesy) majú
v strede červene označenú transportnú poistku. Táto slúži k dodatočnému blokovaniu stredného blokovacieho trnu nezaťaženého závesu.
Až po úplnej montáži konštantného závesu a odstránení blokovacích plechov je možné uvoľniť túto transportnú poistku odstránením červene označenej matice s podložkou pomocou nástrčkového kľúča. Matica s podložkou sa priskrutkuje na rovnaké miesto ako uvoľnené blokovacie plechy. Pri pripájaní spodného kotevného tiahla s objímkami pre uchytenie potrubia je nutné dodržať, aby bolo tiahlo zaskrutkované minimálne po kontrolný otvor v napínacej matici. Pri konštantných závesoch so spodným závesným okom je možné konštrukčnú dĺžku pomocou napínacích matíc predĺžiť o 250 mm alebo skrátiť o 70 mm.

Konštantné podpery typ 16

Pre montáž konštantných podpier je možné priskrutkovať k jestvujúcim bočným otvorom prepravné oká alebo iné montážne pomôcky. Sem sa tiež priskrutkujú po odblokovaní závesu pre prípadné ďalšie použitie blokovacie plechy (viď bod 4). Konštantné podpery sú podľa druhu prevedenia podložiek priskrutkované alebo privarené k podkladovej konštrukcii. Prenos zaťaženia je pomocou taniera a nastaviteľnej vodiacej trubky.

 

Uvoľnenie blokovacích plechov

Požiadavky

Starostlivé odblokovanie konštantných závesov a podpier pri prísnom dodržaní nasledovných bodov je rozhodujúce pre neskoršie voľné posuvy potrubia. Uvoľnenie blokovacích plechov je treba podľa možnosti robiť až bezprostredne pred uvedením do prevádzky. Tu je treba zásadne systematicky postupovať od pevného bodu uchytenia potrubia resp. od jedného bodu uchytenia k druhému. Predtým by sa mal ešte raz preveriť celý potrubný systém podľa bodu 3 týchto montážnych pokynov.

Požadovaný a jestvujúci stav

Až keď je isté, že všetky spoje sú urobené jednoznačne pevne, môže byť pripojená záťaž plne prenesená konštantnými závesmi resp. podperami. Ak súhlasí pripojené zaťaženie s nastaveným zaťažením a v potrubnom rozvode nie sú žiadne pnutia, nastane požadovaná rovnováha a blokovacie plechy sa dajú ľahko uvoľniť.
V praxi sa však ťažko dá zamedziť aspoň malým pnutiam v potrubných rozvodoch a tým aj určitému posunu zaťaženia. Taktiež zväčša teoreticky určené zaťaženia môžu vykazovať vyššie tolerancie.

Takto vzniknuté odchýlky vedú, podľa toho či je zaťaženie váščie alebo menšie, k tomu odpovedajúcemu zovretiu blokovacích trnov v dolnej alebo hornej časti blokovacích plechov.

Upravenie rozdelenia zaťaženia

V žiadnom prípade sa zovreté blokovacie plechy nesmú uvoľniť násilne!
Povolením alebo pritiahnutím dolných zaťažovacích tiahiel o niekoľko otáčok napínacej matice konštantných závesov alebo odpovedajúcemu nastaveniu vodiacej trubky konštantných podpier je možné pnutia v potrubnom rozvode tak vyvážiť, že blokovací trn sa uvoľní.
Geometrická poloha potrubia pri tom nesmie byť zmenená!
Toto doregulovanie jedného závesu môže súčasne spôsobiť malé posuny na inom závese, a postup treba zopakovať na iných miestach. Preto doporučujeme jednoznačne skontrolovať či sú voľné blokovacie trny na všetkých závesoch, podperách a zásadne len potom uvoľniť blokovacie plechy.

Takýmto kontrolovateľným postupom sa súčasne s uvoľnením blokovacích trnov urobí aj korektúra odchýliek rozdelenia zaťaženia vzniknutých pri montáži.

Korekcia zaťaženia

Ak sú blokovacie trny zovreté v blokovacích plechoch a nedajú sa uvoľniť bez zmeny polohy potrubného rozvodu, treba rátať s väčšími odchýlkami zaťaženia. Na nastavovacej skrutke konštantného závesu je možné urobiť zodpovedajúcu zmenu nastavenia zaťaženia. Tu je opäť treba postupovať od miesta k miestu tak ako je popísané v bode 4.3. Pri správnom postupe sa takýmto spôsobom dajú vyrovnať rozdiely v zaťažení. Každá zmena nastavenia zaťaženia však musí byť každopádne vopred odsúhlasená s príslušným technickým oddelením zodpovedným za potrubný rozvodný systém.
Novonastavené zaťaženie konštantného závesu musí byť vyznačené na mierke zaťaženia a zvlášť zaprotokolované.

Trn leží v hornej polohe: Nastavené zaťaženie konštantného závesu je väčšie ako pripojené zaťaženie. Zaskrutkovať zaťažovacie tiahlo alebo znížiť nastavené zaťaženie.
Trn je voľný: Nastavené zaťaženie konštantného závesu sa zhoduje s pripojeným zaťažením. Blokovací plech je možné odstrániť.
Trn leží v dolnej polohe: Nastavené zaťaženie konštantného závesu je menšie ako pripojené zaťaženie. Povoliť zaťažovacie tiahlo alebo zvýšiť nastavené zaťaženie.

Príprava montáže

Skrátenie alebo predĺženie dolného záťažového tiahla ako aj prestavenie zaťaženia sa dá urobiť ručne u všetkých závesov. Pri závesoch vyšších záťažových skupín môže byť tento úkon vzhľadom na vyššie nastavenie zaťaženia pomerne namáhavejší.
Pre uľahčenie môžeme použiť montážnu pomôcku, ktorá pomocou ručnej hydraulickej pumpy navodí potrebný prenos sily.

Kontrola a uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky musí byť kontrolou stanovené, že každý konštantný záves, resp. podpera umožňuje požadované posuny potrubných rozvodov.
Pracovný posuv závesu alebo podpery sa dá priamo odčítať ako posuv ukazovateľa na mierke pre určenie posuvu.
V prípade potreby, napr. pri revízii je možné záves alebo podperu v ľubovolnej polohe opäť zablokovať. Vtedy sa zasa nasadia blokovacie plechy na blokovacie trny a zaistia sa.

Kontrola a údržba

Voľný posun konštantného závesu alebo podpery je možné v každej situácii preveriť pomocou polohy blokovacieho trnu. Pri normálnych pracovných podmienkach nie je potrebná technologická údržba.