Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Montážne a prevádzkové pokyny pružinových závesov a podpier Lisega - výrobná rada 2

Pružinové závesy a podpery sú pružinové stavebné prvky, ktoré vykonávajú podstatnú funkciu pre požadované projektované posuvy potrubných rozvodov. Pre ich správnu činnosť je dôležitá správna montáž a zodpovedajúce nastavenie zaťaženia.

Doprava a skladovanie

Doprava musí byť uskutočnená tak, aby sa predišlo poškodeniu zásielky. Obzvlášť treba dbať na to, aby sa nepoškodili nastavovacie skrutky a pripojovacie závity. Pri skladovaní vonku je treba jednotlivé kusy chrániť pred vodou a znečistením.

Spôsob dodania

Podľa objednávky môžu byť pružinové závesy dodané na stavenisko bez zvláštneho predpätia, alebo už v zablokovanej montážnej polohe.
U zablokovaných závesov a podpier (blokovacia poistka je pre oba smery posuvu) sa tanier prítlačnej pružiny zaistí pomocou špeciálneho blokovacieho prvku v záreze krytu telesa pružinového závesu alebo podpery. Blokovací prvok pozostáva z rady plieškov a vyklopením jednotlivých lamiel v ľubovolnej pozícii je možné zaistenie pružiny v ľubovolnej polohe. Blokovací prvok je plne galvanicky pozinkovaný a po odblokovaní pružiny je ho možné opäť kedykoľvek použiť. Všetky pružinové závesy a podpery sú opatrené prinitovaným hliníkovým štítkom s udaným rozsahom pracovného posuvu.

Na typovom štítku sú vyrazené: - výrobné číslo
- príp. číslo objednávky
- nastavené zaťaženie
- teoretická dĺžka posuvu
- tuhosť pružiny
- označenie, číslo pozície

Na mierke pre určenie posuvu je teoretická poloha pri teplom stave označená červenou a pri studenom stave bielou nalepenou šípkou. Požadované zaťaženie sa nastavuje pri výstupnej kontrole a je vyrazené na mierke pre určenie zaťaženia značkou "X".

Pružinové závesy typu 21

Majú na vrchnej i spodnej časti ako pripojovacie miesto metrický závit. Horné pripojenie je urobené na vnútorný závit s limitovanou hĺbkou zaskrutkovania, dolné pripojenie je pomocou napínacej matice. Pripojovacie závity sú chránené mazacím tukom a plastovou zátkou.

 

 

Pružinové závesy typov 22, 23 a 24

Horné pripojenie pružinových závesov je riešené ako závesné oko pre spojovací čap. Na spodnej časti závesov je napínacia matica s pravotočivým závitom. Podľa zadanej objednávky môže byť závesné oko opatrená kĺbovým uložením.Pružinové závesy typ 25 - 26

Pružinové závesy sú dodávané s pevne privarenou podpernou rúrkou. Podľa zadanej objednávky môže byť u typu 25 súčasťou dodávky i podkladová doska typ 72 určená pre horizontálne osadenie.

 

 

Pružinové podpery typ 28 a 29

Pružinové podpery sú opatrené s podpernou rúrkou a naskrutkovanou nastavovacou vodiacou trubkou s voľne položeným zaťažovacím tanierom.

 

Pružinové kĺbové podpery typ 20

Pružinové kĺbové podpery sú dodávané na vrchu s nastaviteľnou podpernou rúrkou s voľnou kĺbovou hlavou, na spodu s pevnou kĺbovou hlavou. Obe kĺbové hlavy sú určené pre spájanie s príslušným navarovacím strmeňom typu 35. Nastavovacia vodiaca trubka je naskrutkovaná a závit je namastený.

 

 

Montáž

Pri montáži všetkých stavebných prvkov je potrebné dodržať, aby všetky záťažové spojovacie body boli v prevádzkovom stave v jednej zvislici. Pri konštrukcii uchytenia je potrebné prihliadať na predpokladané horizontálne pohyby potrubných rozvodov. Všetky spoje musia byť pevne dotiahnuté.

Pružinové závesy typ 21 - 24

Zaskrutkovaním úchytu do horného pripojovacieho závitu pri type 21, resp. čapovým spojením u typov 22, 23 a 24 ako i naskrutkovaním úchytu do spodnej napínacej matice pripravíme pružinový záves pre pripojenie. Nosná závitová tyč môže byť zaskrutkovaná v plnej dĺžke napínacej matice. U pružinových závesov s napínacou maticou treba dbať na to, aby kotva bola zaskrutkovaná aspoň po kontrolný otvor.

Pružinové závesy typ 25 - 26

Pružinové závesy sa osadia a vyrovnajú do zodpovedajúcej polohy. Toto postavenie sa zafixuje proti horizontálnemu posuvu bodovým privarením alebo priklepnutím. Pre tento spôsob uloženia typu 25 je obzvlášť vhodné použiť predurčenú podkladovú dosku typ 72. Pevné spojenie je zabezpečené tiahlom prechádzajúcim podpernou rúrkou a zaistením napínacou maticou.

Pružinové podpery typ 28 a 29

Pružinové podpery po umiestnení do zodpovedajúcej polohy sa upevnia priskrutkovaním alebo privarením podkladovej dosky ku konštrukcii. Prenos zaťaženia je pomocou zaťažovacieho taniera a nastaviteľnej vodiacej trubky.

 

 

Pružinové kĺbové podpery typ 20

Kĺbové podpery sa po zodpovedajúcom osadení pripevnia privarením spodného navarovacieho bloku k telesu podpery. Prenos zaťaženia je pomocou horného navarovacieho bloku cez spojovací čap na opornú trubku.

 

 

 

Uvoľnenie blokovacích prvkov pružinových závesov a podpier

Pružinové závesy a podpery môžu byť odblokované až potom, keď nastavené zaťaženie je prenesené v plnom rozsahu do všetkých závesov / podpier, ktoré tvoria oporný systém. Keď nastane tento stav, je možné blokovacie prvky ľahko odstrániť z telesa závesu / podpery. Ak sú blokovacie prvky zovreté, nesúhlasí skutočné zaťaženie s teoretickým zaťažením nastaveným na pružinách. Uvoľnením alebo dotiahnutím závitových tyčí na napínacej matici u pružinových závesov, resp. zodpovedajúcim prestavením vodiacej trubky u pružinových podpier je možné upraviť nastavenie zaťaženia. U typu 22 - 24 a 26 - 28 sú červenou farbou označené tie skrutky, ktoré môžu byť použité ako pomocné napínacie skrutky. Pred každou zmenou nastavenia, musí byť táto zmena bezpodmienečne konzultovaná a odsúhlasená s príslušným technickým oddelením. Pri vnútornej prebierke a kontrole je potrebné preveriť, či každý záves alebo podpera umožňuje predpokladaný pohyb potrubného vedenia.

Pracovný posuv závesu alebo podpery je možné priamo odčítať podľa polohy spodnej hrany pružinového taniera vo výreze v kryte telesa závesu / podpery.

Kontrola a údržba

Voľný posun pružinového závesu alebo podpery je možné v každej situácii preveriť pomocou polohy pružinového taniera.
Pri normálnych pracovných podmienkach nie je potrebná žiadna technologická údržba.