Doprava a skladovanie tkaninových kompenzátorov

Tkaninové kompenzátory sú štandardne balené tak, aby pri predpísanej manipulácii nedošlo k ich poškodeniu. Sú citlivé na mechanické poškodenie, preto ich treba chrániť pred ostrými hranami a výčnelkami.

Transport a skladovanie tkaninových kompenzátorov je potrebné realizovať v prepravníkoch, kontajneroch, halách a pod., kde sú chránené pred dažďom a znečistením, optimálne pri teplotách nad 5°C.

Tkaninové kompenzátory by sa zásadne mali vyberať z obalu až pred montážou. V prípade poškodenia obalu je potrebné preveriť, či nie je poškodený tkaninový kompenzátor, resp. kompletnosť a nepoškodenosť príslušenstva. Poškodené časti nesmú byť zabudované.

Tkaninové kompenzátory, ktoré sú pri nízkych skladovacích teplotách málo flexibilné, doporučujeme pred montážou ponechať zohriať na teplotu montážneho prostredia.

Transportné poistky na montážnych jednotkách tkaninových kompenzátorov uvoľniť až po osadení kompenzátorových jednotiek v mieste montáže.