Kritériá pre výber a dimenzovanie tkaninových kompenzátorov

Miesto zabudovania

v budove/vonku, prístupnosť montážneho miesta

Médium

údaje o eventuálnom vzniku kondenzátu, príp. pôsobení chemických látok

Podiel pevných súčastí v médiu

vlastnosti pevných častíc v médiu, zrnitosť a smer prúdenia 

Teplota

prevádzková teplota, teplota okolia, teplota v oblasti upnutia na kanál, príp. havarijná teplota

Tlak

pretlak/podtlak, údaje o kolísaní tlaku, tlakových rázoch

Pohyby

druh pohybu, jeho veľkosť, frekvencia

Rýchlosť prúdenia média

pri rýchlostiach nad 10 m/s aplikácia vodiaceho plechu/vnútornej ochrannej trubky