Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pokyny na montáž tkaninových kompenzátorov

Všeobecné pokyny

 • Tkaninové kompenzátory majú byť posledným stavebným prvkom vo výrobnom zariadení. Tým sa má zabezpečiť, aby sa zabránilo poškodeniu kompenzátorov cudzím zavinením (zváranie, pád predmetov, atď.). Ak je po montáži kompenzátorov na výrobnom zariadení nevyhnutné prevádzať ďalšie montážne práce, treba zabezpečiť ochranu kompenzátorov, aby sa predišlo ich poškodeniam.
 • Je potrebné dôkladne posúdiť miesto realizácie montáže. V prípade potreby zabezpečte lešenie, príp. zdvíhacie mechanizmy, napojenie na energetické zdroje.
 • Na základe výkresov skontrolovať, či prípojné spojovacie časti (miesta upevnenia prírub) zodpovedajú zadaným rozmerom. Pri rozmerových odchýlkach prípojných oceľových dielcov informovať o tejto skutočnosti firmu KDMM s. r. o.
 • Ak sú montážne predpoklady vhodné, treba oceľové časti (príruba, konce rúr/potrubí, miesta upevnenia kompenzátora) zbaviť nečistôt, zvlášť tesniace plochy na prípojných miestach (spojoch). Zabezpečiť, aby všetky oceľové časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s kompenzátorom, boli tupé, alebo zaoblené. Tkaninové kompenzátory sú veľmi citlivé na pôsobenie ostrých predmetov.
 • Skontrolovať, ktorá je vonkajšia a ktorá vnútorná strana kompenzátora. Kompenzátory sú na vonkajšej strane opatrené štítkom s výrobným číslom, príp. inými požadovanými údajmi. Na vnútornej strane kompenzátora, ktorá prichádza do kontaktu s médiom, sa nachádza označenie MEDIUM / INSIDE.

 Montáž kompenzátora

 • Pri dierovaní kompenzátora na mieste montáže použiť existujúce oceľové príruby alebo prítlačné lišty a vyznačiť diery na prírubu kompenzátora alebo pri kompenzátorových pásoch na určené montážne šírky. Ak to nie je možné (príruba je príliš veľká a ťažká), usporiadanie dier vyznačiť na pás z kartónu. Túto šablónu priložiť na prírubu kompenzátora, ktorá má byť perforovaná a potom pomocou dierovača zhotoviť diery. Dierovanie je možné uskutočniť aj takým spôsobom, že sa kompenzátor/kompenzátorový pás položí na alebo medzi spojované oceľové dielce a prostredníctvom pružných svoriek sa provizórne zopne. Potom sa prevedie dierovanie za pomoci ručnej vŕtačky.
 • Pri vodorovne prebiehajúcom potrubí sú miesta spojenia spravidla hore.
 • Kompenzátor/kompenzátorový pás obtočiť okolo rúry. Vychádzať zo stredu kompenzátorového pásu (obr.1), ktorý položiť na stenu potrubia ležiacu oproti miestu spojenia. Prostredníctvom pružných svoriek predbežne zafixovať, resp. upevniť do takej miery, aby zostalo dostatok miesta v závislosti od priemeru (prierezu potrubia na konečné uzavretie).
 • Skontrolovať správne osadenie kompenzátora, premerať rozmery, ako i predpätie. To isté platí pre eventuálne mimoosé výchylky do strán.
 • Zoskrutkovať príruby, príp. prítlačné lišty s kompenzátorom. Miesto v oblasti konečného spoja ponechať voľné.

Uzavretie

 • Uzavretie / zošitie, zvarenie, príp. zlepenie / jednotlivých vrstiev kompenzátora vykoná odborník firmy KDMM s. r. o.
 • Dokončiť zoskrutkovanie. Dať pozor, aby dotiahnutie bolo rovnomerné. Po skúšobnej prevádzke všetky skrutky ešte raz dotiahnuť. Dbať na to, aby v miestach, kde sa delia upínacie príruby, resp. prítlačné lišty, boli použité premosťovacie podložky z tenkých plieškov.

Montáž oceľových častí tkaninového kompenzátora

 • Z dôvodu dostatočného utesnenia a správnej funkčnosti tkaninového kompenzátora dodržať nasledovné pokyny:
 • Kanálové a prítlačné príruby musia byť čisté, bez nerovností a ostrých hrán.
 • Oceľovú chráničku sa osadiť v smere prúdenia média (obr. č. 2) okrem prípadu, keď médium prúdi vertikálne zdola nahor (obr. 3).
 • V prípade prúdenia média zdola nahor chráničku osadiť proti smeru prúdenia média (obr. 3). Na konci spodného kanála navariť nábehovú hranu (napr. uholník, guľatina), ktorá usmerní prúdenie média do chráničky a chráni nekrytú časť tkaninového kompenzátora. Toto riešenie neumožňuje pevnému médiu usádzať sa za chráničkou a zároveň chráni tkaninový kompenzátor voči abrázii.
 • Pri montáži nesmie dôjsť k torznému namáhaniu kompenzátora, t.j. nesmie dôjsť k pootočeniu dierovania prírub.
 • V mieste styku prírubovej chráničky a kanálovej príruby je pri montáži nutné vložiť zodpovedajúce tesnenie podľa teploty média. Tesnenie ju nutné osadiť ako súvislý pás tesne pri dierovaní smerom k médiu (obr. 4). Sklotextilný a PTFE pásik je možné zaťažiť ihneď po nalepení, tesniaci pás zo silikónu je potrebné po vytlačení na prírubu nechať cca. 10 min zaschnúť a až potom zoskrutkovať príruby.
 • Prítlačné príruby, resp. pásy dotiahnuť spojovacími skrutkami na požadované hodnoty, aby bola zaručená dostatočná prítlačná sila (viď tabuľka nižšie).
 • Spojovací materiál pri montáži doplniť o zodpovedajúce ploché a pružinové podložky.
 • Skrutky osadiť hlavou ku tkanine kompenzátora, aby pri pracovných posuvoch nedošlo k poškodeniu povrchu kompenzátora prečnievajúcou skrutkou (obr. 5). Pri kompenzátoroch typu B s vlnou od média použiť skrutky so zápustnou hlavou (obr. 6).
 • Tkaninový kompenzátor nesmie byť izolovaný s potrubím. Ak je vonkajšia izolácia  potrubia nutná, konzultujte postup a napojenie izolácie na príruby kompenzátora s KDMM s. r. o. (obr. 7 a 8). Izolácia potrubia nesmie byť v kontakte s kompenzátorom a musí byť vzdialená cca. 80 mm od oceľových častí prírub.

Upozornenie:

 • Tkaninové kompenzátory sú dymotesné podľa RAL-GZ 719 bod 2.2.6. To znamená, že kompenzátory sú plynotesné v mechu /v pružnej časti/, v oblasti prírub sú len dymotesné. Pri skúške plynotesnosti kompenzátorov bublinkovou metódou dochádza k prieniku média cez porézne vrstvy v oblasti prírub. Požiadavka úplnej plynotesnosti kompenzátorov je realizovateľná len do teploty max. 250°C. Ak bude plynotesnosť nevyhnutná, kontaktujte KDMM s. r. o.