Pokyny na montáž tkaninových kompenzátorov

Všeobecné pokyny

 Montáž kompenzátora

 • Skontrolovať správne osadenie kompenzátora, premerať rozmery, ako i predpätie. To isté platí pre eventuálne mimoosé výchylky do strán.
 • Zoskrutkovať príruby, príp. prítlačné lišty s kompenzátorom. Miesto v oblasti konečného spoja ponechať voľné.

Uzavretie

 • Uzavretie / zošitie, zvarenie, príp. zlepenie / jednotlivých vrstiev kompenzátora vykoná odborník firmy KDMM s. r. o.
 • Dokončiť zoskrutkovanie. Dať pozor, aby dotiahnutie bolo rovnomerné. Po skúšobnej prevádzke všetky skrutky ešte raz dotiahnuť. Dbať na to, aby v miestach, kde sa delia upínacie príruby, resp. prítlačné lišty, boli použité premosťovacie podložky z tenkých plieškov.

Montáž oceľových častí tkaninového kompenzátora

 • Z dôvodu dostatočného utesnenia a správnej funkčnosti tkaninového kompenzátora dodržať nasledovné pokyny:
 • Kanálové a prítlačné príruby musia byť čisté, bez nerovností a ostrých hrán.
 • Oceľovú chráničku sa osadiť v smere prúdenia média (obr. č. 2) okrem prípadu, keď médium prúdi vertikálne zdola nahor (obr. 3).
 • V prípade prúdenia média zdola nahor chráničku osadiť proti smeru prúdenia média (obr. 3). Na konci spodného kanála navariť nábehovú hranu (napr. uholník, guľatina), ktorá usmerní prúdenie média do chráničky a chráni nekrytú časť tkaninového kompenzátora. Toto riešenie neumožňuje pevnému médiu usádzať sa za chráničkou a zároveň chráni tkaninový kompenzátor voči abrázii.
 • Pri montáži nesmie dôjsť k torznému namáhaniu kompenzátora, t.j. nesmie dôjsť k pootočeniu dierovania prírub.
 • V mieste styku prírubovej chráničky a kanálovej príruby je pri montáži nutné vložiť zodpovedajúce tesnenie podľa teploty média. Tesnenie ju nutné osadiť ako súvislý pás tesne pri dierovaní smerom k médiu (obr. 4). Sklotextilný a PTFE pásik je možné zaťažiť ihneď po nalepení, tesniaci pás zo silikónu je potrebné po vytlačení na prírubu nechať cca. 10 min zaschnúť a až potom zoskrutkovať príruby.
 • Prítlačné príruby, resp. pásy dotiahnuť spojovacími skrutkami na požadované hodnoty, aby bola zaručená dostatočná prítlačná sila (viď tabuľka nižšie).
 • Spojovací materiál pri montáži doplniť o zodpovedajúce ploché a pružinové podložky.
 • Skrutky osadiť hlavou ku tkanine kompenzátora, aby pri pracovných posuvoch nedošlo k poškodeniu povrchu kompenzátora prečnievajúcou skrutkou (obr. 5). Pri kompenzátoroch typu B s vlnou od média použiť skrutky so zápustnou hlavou (obr. 6).
 • Tkaninový kompenzátor nesmie byť izolovaný s potrubím. Ak je vonkajšia izolácia  potrubia nutná, konzultujte postup a napojenie izolácie na príruby kompenzátora s KDMM s. r. o. (obr. 7 a 8). Izolácia potrubia nesmie byť v kontakte s kompenzátorom a musí byť vzdialená cca. 80 mm od oceľových častí prírub.

Upozornenie:

 • Tkaninové kompenzátory sú dymotesné podľa RAL-GZ 719 bod 2.2.6. To znamená, že kompenzátory sú plynotesné v mechu /v pružnej časti/, v oblasti prírub sú len dymotesné. Pri skúške plynotesnosti kompenzátorov bublinkovou metódou dochádza k prieniku média cez porézne vrstvy v oblasti prírub. Požiadavka úplnej plynotesnosti kompenzátorov je realizovateľná len do teploty max. 250°C. Ak bude plynotesnosť nevyhnutná, kontaktujte KDMM s. r. o.