Pokyny na údržbu tkaninových kompenzátorov

Všeobecné pokyny

Je potrebné zabrániť mechanickému poškodeniu kompenzátorov. Pri činnostiach ako zváranie, brúsenie, izolačné práce a podobne, ktoré sa majú prevádzať v blízkosti alebo v okolí zabudovaných kompenzátorov, treba kompenzátory ešte pred začatím prác zakryť.

Natieranie kompenzátorov farbou alebo podobným materiálom ako aj ich zaizolovanie bez nášho písomného súhlasu nie je prípustné.

Osobitné upozornenie pre údržbu

Aby sa zachovala bezchybná funkcia kompenzátorových prvkov, je potrebné vykonávať nasledovné kontroly a údržbárske práce:

Časový harmonogram kontrolných a údržbárskych prác

Vizuálna kontrola môže byť priebežná, minimálne raz za štvrťroka.

Čistenie povrchu od nánosov

Pri pravidelnej kontrole treba preveriť, či nevznikli na povrchu škodlivé nánosy. Ak áno, je potrebné tieto odstrániť.

Upevňovacie prvky

K vizuálnej kontrole patrí údržba upevňovacích elementov:

Upozornenie

Bezpečnosť prevádzky výrobného zariadenia je závislá od odborne prevedenej montáže. Prosíme dodržať montážne a dodacie podmienky.

Materiály použité na výrobu tkaninových kompenzátorov boli schválené Ministerstvom zdravotníctva - hlavným hygienikom SR. Ak by pri manipulácii s kompenzátormi došlo u obsluhujúceho personálu k ťažkostiam, doporučujeme:

V prípade požiaru hrozí nebezpečenstvo tvorby toxických produktov z pyrolýzy a ako zvláštne ochranné vybavenie je potrebné používať nezávislý prístroj na ochranu dýchania.